Udskriv

Management med fokus på flokdannelse, opvækstrammer, tilsmudsningsgrad og staldsystemer

Formål

Minimering af frasorteringen ved produktion af hangrise i frilandsbesætninger og økologiske besætninger.

Tidsperiode

Projektet strækker sig over perioden januar 2011 til december 2011.

Tilskudsgiver
Svineafgiftsfonden

Beskrivelse af projektet
Dette projekt handler om minimering af frasorteringen i forbindelse med overgang til produktion af ikke kastrerede hangrise i såvel konventionelle som økologiske frilandsbesætninger. Fælles for alle frilandsbesætninger er, at de er omfattet af en række særregler der på den ene side sætter en mængde rammer for produktionen, men på den anden side åbner muligheder i forhold til markedsføring og salg af produkterne.

Projektet har hovedindsatsområdet management, med fokus på flokdannelse, opvækstrammer, tilsmudsningsgrad og staldsystemer. Ud over de faglige indsatsområder prioriteres projektledelse, der skal samle trådene og sikre den vidensformidling, der er en væsentlig del af hele hangriseproblematikken.

Det politiske fokus på hangriseproduktion og kastrations-problematikken har sammen med en nyligt indgået aftale mellem Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse om en gradvis udfasning af kastration aktualiseret projektet.

Projektet er koordineret med DMRA (Danish Meat Research Institut), VSP (Videncenter for Svineproduktion) og VFL (Videncentret for Landbrug) samt Økologisk Landsforening.

Tidsplan
I foråret 2011 startes forsøgshold med kønsvis kontra blandet sammensatte hold. Resultaterne fra disse pilotforsøg forventes at foreligge ultimo efterår 2011.

Bedømmelsesskala for tilsmudsningsgrad er udarbejdet august 2011.

Stalde og produktionssystemer beskrevet oktober 2011.

Den indsamlede viden og erfaringer fra projektet vil løbende blive offentliggjort på nærværende hjemmeside.

Slutrapporten forventes at være offentlig tilgængelig omkring årsskiftet 2011/2012

Slutrapport:

Se: Faglig beretning vedr. projektet

Se: