Udskriv

Fodring af økologiske grise
– bedre økonomi og miljø

Udvikling af et nyt foderkoncept som fokuserer på reduktion af foderspild, forbedret foderudnyttelse og optimering af foderblandinger. Herigennem reduceres næringsstofudledningen, og dermed mindskes klima- og miljøpåvirkningen.

Projektperiode:
1.1.2016 - 31.12.2018

Projektstøtte:
Fødevareministeriets GUDP-midler og Svineafgiftsfonden

gudp-logo_148x78

Publikationer og rapporter:

Fodring - Studietur til England

Rapport fra Studietur til England

Resumé, formål og indhold:

Projektets formål er at skabe grundlag for en øget produktion af mindst 43.000 økologiske slagtesvin til Friland A/S, svarende til en stigning på 40 % inden udgangen af 2018. Samtidig bliver miljøbelastningen reduceret ved en målrettet indsats for lavere foderforbrug i form af mindre spild, bedre foderudnyttelse og foderoptimering. En særlig indsats i dette projekt bliver et nytænkende samarbejde om reduktion af det spild som skyldes rotter og fugle på faremarkerne.

Muligheden for at fastholde og forbedre Danmarks førerposition indenfor produktion af økologisk svinekød styrkes. Det er vores ambition at vise, hvordan reduceret spild og færre skadedyr kan sikre landmændene lavere foderudgifter og dermed en forbedret økonomi. Dette udvikles og afprøves i samarbejde med fem økologiske svineproducenter.

Effekten af dette projekt er tredelt: De økologiske svineproducenter får en bedre økonomi, miljøbelastningen reduceres og Danmark vil konsolidere sin position som Europas største eksportør af økologisk svinekød.

Arbejdet gennemføres i et tæt samarbejde på tværs af aktører indenfor udvikling og rådgivning af økologisk svineproduktion, under ledelse af Udviklingscenter for Husdyr på Friland.

Projektejer:

Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Simme Eriksen
Marsvej 43
8960 Randers SØ

Samarbejdspartnere:

Friland A/S
SEGES - Videncenter for Svineproduktion
SEGES - Økologi
Wildlife Communication Technologies ApS
Mortalin A/S

Herudover samarbejdes med en række økologiske svineproducenter

Projektets formål, mål og arbejdspakker

Formål: At fastholde Danmarks førerposition indenfor økologisk svineproduktion ved at forbedre produktionsøkonomien hos landmændene - samtidig med at miljøbelastningen pr. kg produceret kød reduceres. Projektet skal forbedre grundlaget for tilgangen af råvarer til salg på både hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Samlet vil det betyde en markant øget omsætning i alle led af værdikæden, fra primærproduktion til slagteridrift og afsætning, samt flere hektar omlagt til økologisk drift.

Målet er at øge produktionen af økologiske slagtesvin med mindst 40 %, svarende til mindst 43.000 stk., inden udgangen af 2018. Miljøbelastningen reduceres ved en målrettet indsats for lavere foderforbrug, i form af mindre spild, bedre foderudnyttelse og optimering. En særlig indsats i dette projekt bliver et nytænkende samarbejde om reduktion af det spild, der skyldes skadedyr som rotter og fugle. Der er derfor tilknyttet private firmaer med såvel faglig som kommerciel interesse i resultaterne.

Indsatsen organiseres i 6 arbejdspakker:

Arbejdspakke 1: Reduceret foderforbrug

Formål: At reducere foderforbruget pr. produceret gris.

Opgaven løses i tre indsatsområder: 1) Foderspild, 2) Foderudnyttelse 3) Foderoptimering; men holdes samlet i én arbejdspakke for at sikre størst mulig synergi.

Indsatsområde foderspild:

Mål: At identificere hovedårsagerne til foderspild, udarbejde en tjekliste til reduktion af foderspild og gennemføre afprøvninger hos økologiske svineproducenter.

Aktiviteter: Kortlægning af hvor og hvornår foderspildet er størst hos søer og slagtesvin vha. gentagne besætningsbesøg, interview af landmand og besætningsgennemgang. På baggrund heraf udarbejdes en afprøvningsprotokol med de væsentligste spildkilder. Anbefalingerne fra protokollen implementeres og afprøves i praksis hos de 4 landmænd der er partnere i projektet.

Der samarbejdes med A/S Mortalin (rotter) og Wildlife Communication Technologies ApS (fugle) om giftfri skadedyrsbekæmpelse i faremarker. Metoden udvikles ved afprøvning hos 4 landmænd gennem 2 år.

 • Milepæl 1.1.1: Hovedårsager til foderspild identificeret sep 2016.
 • Milepæl 1.1.2: Udstyr til giftfri bekæmpelse af fugle og rotter i faremarker udviklet dec 2016.
 • Milepæl 1.1.3: Afprøvning ang. reduktion af foderspild gennemført sep 2018.

Indsatsområde foderudnyttelse:

Mål: At opnå bedre foderudnyttelse så der fås en sund gris i god vækst, der forbruger mindre foder.

Samtidig øges brugen af danske økologiske råvarer.

Aktiviteter: Foderet skal tilpasses grisens alder og vægt. Der optimeres på nærmiljø og foderskift.

Indsatsen starter i faremarken og slutter ved slagtning. Der måles på vækstperioden fra ca. 30 kg til slagtning (slagtesvin). Der anvendes dansk dyrkede proteinkilder i den mængde normer og økonomi tillader.

Aktiviteter: Koncepttest hvor grisens fodring, nærmiljø og pasning fra ca. 14 dage til slagtning optimeres. Der fokuseres på:

Faremark: Fodring af pattegrisene alderssvarende foderblanding.

Smågrise: Foderblandinger (overgangsblandinger) og nærmiljø.

Slagtesvin: Overgange og flere faser optimeret med dansk dyrket protein.

 • Milepæl 1.2.1. Strategi for fodring og management fastlagt i besætningen december 2016
 • Milepæl 1.2.2. Afprøvning i besætningen igangsat december 2016.
 • Milepæl 1.2.3. Resultater er publiceret september 2018.

Indsatsområde foderoptimering:

Mål: At sammensætte forslag til foderblandinger til alle kategorier af grise.

Aktiviteter: Optimere 100 % økologiske foderblandinger hvor nærringsstofnormer er opfyldt og højest mulig andel dansk dyrkede råvarer indgår under forudsætning af en realistisk produktionsøkonomi. Udfærdige foderbudget - inkl. grovfoder - for en besætning med 300 søer og 6.500 slagtesvin. Beregne selvforsyningsgrad for samme besætning (se også under arb.pk. 3)

 • Milepæl:1.3.1: Optimerede foderblandinger til alle kategorier af grise beregnet september 2018.
 • Milepæl 1.3.2: Revideret foderblandinger og budget for modelbesætning beregnet september 2018.
 • Milepæl 1.3.3: Selvforsyningsgrad for modelbesætning beregnet september 2018.

Arbejdspakke 2: Slagtekvalitet

Formål: At dokumentere slagtekroppens kvalitet i forbindelse med ændrede foderblandinger.

Aktiviteter: Friland følger udviklingen i slagtekroppens værdi.

 • Milepæle 2.1: Udviklingen i slagtekvalitet dokumenteret september 2018.

Arbejdspakke 3: Sædskifte

Formål: At udfærdige forslag til sædskifte for en økologisk svineejendom med sohold og slagtesvin på baggrund af optimerede foderblandinger i AP1. En af de projekttilknyttede ejendomme fungerer som modelejendom.

Aktiviteter: Udarbejdelse af to sædskifteplaner til økologisk dyrkning under danske forhold:

 1. forslag til et sædskifte på let jord med økologisk svineproduktion (folde til søer er med i mark-rotationen og grovfoderproduktion)
 2. forslag til et sædskifte på tungere jord uden husdyrhold (en sådan bedrift er en potentiel samarbejdspartner for en svinebedrift).
Estimering af udbytter opgivet i energi og protein. Disse sammenholdes med foderbudgettet udarbejdet i AP1, hvor også selvforsyningsgraden beregnes.
 • Milepæl 3.1: Sædskifteplan for let jord, svinebedrift, samt udbytte heraf estimeret december 2018.
 • Milepæl 3.2: Sædskifteplan for tung jord uden husdyrhold, og udbytte estimeret december 2018.

Arbejdspakke 4: Bundlinje - økonomi og miljø

Formål: At synliggøre konsekvens for henholdsvis økonomi og og næringsstofbalance for de samlede tiltag projektet foreslår.

Aktiviteter: Beregning af økonomi og næringsstofbalance på baggrund af AP 1 og AP3.

 • Milepæl 4.1: Økonomisk resultat af projektets forslag beregnet december 2018.
 • Milepæl 4.2: P og N regnskab for projektets forslag beregnet december 2018.

Arbejdspakke 5: Videnindsamling, involvering af interessenter og formidling

Formål: At sikre at projektet bygger videre på eksisterende viden. At få viden fra projektet i brug så snart, den er genereret.

Aktiviteter: Indsamling af relevant viden, afholdelse af demonstrations-arrangementer for eksisterende erfagrupper og for interessenter undervejs i projektet, således at interessenter er klar til at gøre brug af projektets anbefalinger og resultater straks efter projektafslutning. Løbende sikre synergi til igangværende relevante projekter. Studietur til udenlandske besætninger, fodereksperter og leverandører. Formidling via temadag, kongres og hjemmesider samt artikler i fagblade.

 • Milepæl 5.1: Studietur afholdt september 2016.
 • Milepæl 5.2: Foderspild demonstreret for producenter og rådgivere december 2016.
 • Milepæl 5.3: Ny skadedyrsbekæmpelse demonstreret ved markvandring juni 2018.
 • Milepæl 5.4: Afsluttende workshop for interessenter december 2018.

Arbejdspakke 6: Projektledelse

Formål: At samle den overordnede projektledelse. Opgaver vedrørende styregruppe, projektgruppe og referencegruppe, samt kontakt og tovholder i forhold til samtlige partnere i projektet.

Projektlederen forestår kontakt til gudp-sekretariatet.

Ansvarlig for opgavefordeling, mødeindkaldelser, afrapportering og budget.

Oprettelse og ajourføring af projekthjemmeside.

 • Milepæl 6.1: Kick-off møde afholdt og hjemmeside etableret marts 2016.
 • Milepæl 6.2: Statusrapporter indsendt juni 2016, 2017, 2018.
 • Milepæl 6.3: Afsluttende evaluering afholdt og slutrapport udarbejdet december 2018.

Projektets konkrete effekter

Projektet vil skabe højere værdi for producenter af økologiske grise gennem et nyt foderkoncept som fokuserer på reduktion af foderspild, forbedret foderudnyttelse og optimering af foderblandinger. Herigennem reduceres næringsstofudledningen, og dermed mindskes klima- og miljøpåvirkningen.