Udskriv

pECOSYSTEM

Konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion

Resultater og udgivelser:

Rapport om nye staldkoncepter og Faktaark

EU-regler for opstalding

Workshop d. 29. januar 2015
Som en af projektets demonstrationsaktiviteter blev der afholdt en workshop med titlen "Forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og  økobesætninger". Dagens formål var at udpege de tiltag og forbedringer som bør afprøves og arbejdes videre med, i forbindelse med indretning af stalde og udearealer til slagtesvin.

Der var oplæg fra forskere, udviklere og producenter og dertil debat og opsamling i grupper. Ud fra oplæggene og de emner der blev diskuteret i grupperne, arbejdes der i projektet videre med at forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger. Der var 48 deltagere, hvoraf ca. halvdelen var frilands- og økosvineproducenter.

workshop-20150119-sabro-kro-img-1560-419

Se præsentationer fra workshoppen
d. 29. januar 2015


-------------------------------------

Projektperiode
1.1.2014 - 30.6.2017

Tilskudsgiver
Fødevareministierets GUDP-midler
Projektet er en del af ICROFS-forskningsprogrammet Organic RDD2

gudp-logo_148x78  icrofs-organic-rdd

Projektejer
Institut for Agroøkologi
AU-Foulum
Aarhus Universitet

Projektleder
John E. Hermansen

Simme Eriksen, UHF, er ansvarlig for Arbejdspakke 3.

Formål, effekt, indhold - kort præsentation

Projektet vil gennem nytænkning af det eksisterende produktionssystem understøtte udbredelsen af en mere konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion. I de nuværende økologiske systemer er klima- og miljøbelastningen ikke væsentlig forskellig fra konventionel produktion. Samtidig fungerer de nuværen- de stalde med befæstede udearealer ofte uhensigtsmæssigt i forhold til hygiejne- styring og er karakteriseret ved en stor ammoniakfordampning. Velfærdsmæssigt er fravænningsdiarré hos smågrise et stort problem i nogle besætninger. Vi foreslår et nyt produktionskoncept baseret på integreret produktion af træbiomasse og frilandssvin, hvor smågrisene går på friland sammen med soen i en længere periode og slutfedes i et nyt staldkoncept uden befæstet udeareal. Træer i svinefoldene forventes at reducere udvaskning af næringsstoffer, at opsamle noget af ammoniakfordampningen samt forbedre grisenes velfærd.

Den producerede træbiomasse forventes delvist at kompensere for produktionens udledning af drivhusgasser. Længere tid på friland sammen med soen forventes at give mere robuste og sunde grise med forbedret dyrevelfærd og reduceret antibiotikaforbrug til følge.

Projektets tværfaglige og innovative tilgang forventes på afgørende måde at bidrage til forbedret effektivitet samt reduceret miljø- og klimabelastning ved produktion af økologisk svinekød, og herved skabe grundlag for betydelig vækst i primær- produktionen.

Beskrivelse af arbejdspakke 3, som Udviklingscentret er ansvarlig for.
Der gennemføres en analyse af baggrund og mål for de nuværende regler i forhold til slagtesvin på stald - herunder i forhold til reglerne for andre dyrearter. Det undersøges hvordan et staldsystem uden befæstede udearealer kan udvikles, så det i mindst lige så høj grad som ved nuværende økologiske stalde, tilgodeser de målsætninger, der er for økologisk produktion, herunder dyrenes adfærdsmæssige behov, oplevelse af 'friluftsmiljø' og lav miljøpåvirkning, samt forbedrede muligheder for styring af produktion og hygiejne.

Projektpartnere involveret i arbejdspakke 3
-Marianne K Bonde, Marie Buus (Udviklingscenter for Husdyr på Friland)
-Helle Lahrmann (Videncentret for Svineproduktion)
-Sybille Kyed (Økologisk Landsforening)