Udskriv

Flere grise pr årsso på friland

Selvstændig aktivitet i tilknytning til Mer Frigris-projektet, med henblik på at øge effektiviteten, udtrykt i flere grise pr. årsso ved fravænning, og samtidig forbedre arbejdsmiljø/arbejdsgange

Formål
I det GUDP støttede projekt MER FRIGRIS gennemføres en selvstændig og enkeltstående opgave støttet af Svineafgiftsfonden. Alle aktiviteter er gennemføres med henblik på at lave en stærk erfaringsindsamling og fremtidsvurdering af Storhyttens potentiale både i forhold til arbejdsmiljø, effektivisering og rationalisering.

Grundlaget for vurderingen udarbejdes i samarbejde med VSP og VFL-økologi, hvorfor der er søgt medfinansiering til sparing med deres arbejdspakke i GUDP projektet. VSP har stået for dataindsamling.

 

Tidsperiode
Januar 2014 - december 2014

Evalueringsdelen ligger udenfor GUDP-projektets rammer.

 

Tilskudsgiver
Svineafgiftsfonden

Udviklingscentret har ansøgt Svineafgiftsfonden om støtte til de aktiviteter der gennemføres i det sidste år af GUDP projektperioden, samt om støtte til, i samarbejde med VSP, at lave en fremadrettet evaluering af behovet for en udvikling af en "generation tre" udgave af storhytten.

 

Projektleder
Simme Eriksen, Centerleder
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Marsvej 43
8960 Randers SØ
Telefon: 89 19 27 64, Mobil: 30 34 26 94
Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Resume´- Formål og indhold
Det er projektets overordnede formål at sikre en øget tilgang af svinekød fra frilands- og økologisk produktion, sådan at efterspørgslen kan imødekommes, også om 3 – 5 år, hvor markedet vurderes at være vokset med 30 – 50 %. For at nå dette mål er det nødvendigt at få hævet effektiviteten i udendørs svineproduktion. I dag har vi ikke den viden, der skal til for at løfte effektiviteten op på det niveau, der sikrer, at vi udnytter grisenes genetiske potentiale. Den konventionelle indendørs svineproduktion har gennem de sidste 20 – 25 år vist stor effektivitetsfremgang. Målt i antal fravænnede grise pr. årsso er produktiviteten steget fra 24 – 28 grise pr. årsso på 7 år. (Årsberetning 2011, VSP). Tilsvarende fremgang er ikke sket i den udendørs svineproduktion, hverken konventionelt eller økologisk. Målet er derfor at øge effektiviteten, udtrykt i flere grise pr. årsso ved fravænning, og samtidig forbedre arbejdsmiljø/arbejdsgange. Produktionsformen gøres herved mere økonomisk attraktivt for såvel eksisterende som nye producenter, samtidig med at udendørs produktion gøres mere effektiv og bæredygtig.

For at imødekomme ovenstående formål ansøgte Udviklingscentret, i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion (VSP) og Videnscenter for Landbrug (VFL), i 2012 Naturerhvervsstyrelsens ordning for "Grønne Udviklings- og Demonstration Projekter" kaldet GUDP om tilskud til et større projekt med netop ovennævnte formål. Projektet fik titlen: Flere grise pr årsso - styrket eksport af frilandsgrise og økogrise. I daglig tale forkortet med akronymet "MER FRIGRIS". Projektet Tilsagn og kører planmæssigt jvf projektbeskrivelsen i afsnit 10.

 

Projektets baggrund og formål
De økologiske svineproducenter afholdt i samarbejde med Landbrug & Fødevare, VSP og Friland A/S i januar 2012 et velfærdsseminar. På mødet blev der blandt andet formuleret en målsætning om at forbedre overlevelsesprocenten hos levendefødte pattegrise fra nuværende 79 pct. (Håndbog for Driftsplanlægning, 2011) til 85 procent. Altså en fremgang på 6 procent enheder. På parameteren overlevelsesprocent hos levendefødte pattegrise er Frilandsproduktionen på samme niveau, som den økologiske produktion.

Projektet fokuserer på både frilands- og økologisk produktion, da begge markeder har et godt potentiale for vækst. På flere punkter har de to driftsgrene meget til fælles, men der er også forskelle, som berettiger at begge undersøges. Disse forskelle består bl.a. i forskellig fravænningsalder (har betydning for fravænningsvægt) reproduktionsforhold og arbejdsrutiner. Desuden rummer det økologiske regelsæt restriktioner vedrørende foder, medicinering og udskiftning af avlsdyr.

 

Projektets aktiviteter
Fortsat arbejde med afprøvning og registreringer af produktionsresultater i de nye hyttetyper. Arbejdet afsluttes efteråret 2014 hvorefter der udarbejdes en resultatopgørelse. Dertil den omtalte, indsamling af erfaringer om storhytten, med henblik på at vurdere, om der er behov for at udvikle en "generation 3" model (ikke en forpligtigelse i forhold til GUDP / MER FRIGRIS).

Faremarksmanualerne laves færdige, evalueres og publiceres.

Resultaterne af projektet fremlægges af UHF, VFL og VSP på et svinefagligt temamøde efteråret 2014.

Udarbejdelse af statusrapport (juni 2014) og slutafrapportering af projektet (december 2014).

 

Uddybning af indsatsen og baggrunden for samme i de enkelte arbejdspakker:

Arbejdspakke 1:
Udvikling og afprøvning af 2 forskellige hyttetyper til søer med pattegrise. Hovedansvarlig Helle Lahrmann, VSP.

Udviklingsarbejde foregår i samarbejde mellem hytteproducenter, svineproducenter, UHF og VSP. De to hyttetyper skal efterfølgende afprøves hos både frilands- og økologisk svineproducenter for at dokumentere og teste dem op imod potentialet på 24 grise/ årsso. Der bliver fokus på, at nå potentialet ved at kombinere best practice management med de nye hytter. Best practice management vil blive indarbejdet i besætninger i forhold til anbefalinger genereret i arbejdspakke 2. De nye hytters egnethed til i forhold til håndtering af ammesøer og ikke mindst optimal kuldudjævning vurderes.

VSP er ansvarlige for afprøvningen af hytterne, hvor der skal indhentes produktivitetsdata fra de 4 besætninger. Svineproducenterne vil bidrage med dataindsamling.

Da storhytten har en kortere historik end enkeltso-hytten, er hovedformålet med nærværende ansøgning, at der afsættes tid til en grundig erfaringsindsamling og en grundig funktionalitetsvurdering af storhytten i 2014. Dette skal danne grundlag for en vurdering af et eventuelt behov for udvikling af en "generation 3" udgave af storhytten.

 

Arbejdspakke 2:
Vidensindsamling, demonstration og formidling. Hovedansvarlig Tove Serup, VFL.

Der indsamles eksisterende viden om godt management med fokus på fysiske rammer, foderstrategi, udsætterstrategi og arbejdsrutiner ved litteraturgennemgang og interviews af ressourcepersoner.

Ud fra den indhentede praksisviden identificeres kendetegn for best practice, og baggrunden for valg af hytteudformning og best practice præsenteres.

Sammenskrivning af ovenstående til faremarksmanualer. Der lægges vægt på at manualerne skal være dækkende, men enkle og anvendelige – også for f.eks. nye medarbejdere. Kommentarer på førsteudgaven indhentes fra følgegruppen og konsulenter inden manualerne slutredigeres.

Arbejdet sker i samarbejde med lokale rådgivere, landmænd, UHF og VSP. De lokale rådgivere og landmænd bidrager med viden fra praksis. Alle involverede deltager i faglige diskussioner. Marianne Bonde, tidligere Foulum nu Udviklingscentret var medforfatter på en ældre udgave af en faremarksmanual, og der er afsat tid i 2014, til at hun indgår som central sparringspartner i evalueringsdelen. VFL er ansvarlig for proces og output.

 

Arbejdspakke 3:
Projektledelse, Ansvarlig Simme Eriksen

Tovholder på det samlede projekt. Deltager i det faglige arbejde i arbejdspakke 1 og 2. Koordinerende funktion i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere. Ansvarlig for statusrapporter, budgetopfølgning mm i forhold til GUDP/SAF. Ansvarlig for kontakt til styregruppen.

Konkret søger Udviklingscentret om støtte til følgende aktiviteter der alle ligger i 2014:

Der søges om støtte til timer til både projektleder (pl) og projektmedarbejdere (pm).

Projektledelse: 160 timer (pl)

Statusrapport, juni: 40 timer (pl) & 20 timer (pm)

Sparingspartner til VSP i arbejdspakke 1: 80 timer (pl) *Delvist GUDP støttet aktivitet

Erfaringsindsamling og fremtidsvurdering ang. Storhytten: 40 t (pl) & 120 t (pm) *Ikke GUDP støttet aktivitet

Sparingspartner for VFL i arbejdspakke 2: 40 timer (pl) * Delvist GUDP støttet aktivitet

Evaluering og kvalitetssikring af manualerne: 80 timer (pm)

Forberedelse og fremlæggelse på faglig temadag: 30 timer (pm)

Afslutningsrapport: 120 timer (pl) & 40 timer (pm)

Der ligger ca. 220 timers opgaver der ikke dækkes af GUDP-projektet. Samarbejdet med VSP og VFL er vigtigt for det endelige resultat, men har vist sig i praksis at være mere tidskrævende end forudset. Dertil opgaven med erfaringsindsamling og fremtidsvurdering angående Storhytten, der ligger helt udenfor det oprindelige GUDP projekt.

 

Projektets mål / leverancer
Projektet er søgt og bevilliget til en periode på 2 år og 7 måneder, fra juni 2012 til december 2014. Centralt i pro-jektet er arbejdet med afprøvning af de nye hyttetyper og udarbejdelse af faremarksmanualer. Disse aktiviteter er placeret i hver sin arbejdspakke der ledes af henholdsvis VSP og VFL. Udviklingscentret har den overordnede projektledelse, og deltager der ud over i begge arbejdspakker som sparingspartner.

Ud over de aktiviteter der ligger indenfor MER FRIGRIS, og hvortil der søges om medfinansiering, søges der om støtte til "erfaringsindsamling og fremtidsvurdering af storhytten." En aktivitet der ligger udenfor MER FRIGRIS, men som vi i samarbejde med Helle Lahrmann, VSP Stalde & Miljø, har vurderet vil være særdeles værdifuld for det fremtidige arbejde. Opgaven er sat til 160 timer, hvilket er relativt lidt, men realistisk netop fordi vi i MER FRI-GRIS får indsamlet de fleste grunddata.

 

Projektets sammenhæng og synergieffekter til viden på området og andre projekter
MER FRIGRIS – og dermed nærværende projekt – har en klar sammenhæng til Udviklingscentrets SAF-støttede projekt om "Storhytte til faringer på friland" og VSP's SAF-støttede udvikling af en ny enkeltso-hytte. Begge de nye hyttetyper er udviklet og forbedret i SAF-projekter, mens den mere systematiske afprøvning og dokumentation af hytterne er placeret i GUDP-projektet MER FRIGRIS.

 

Plan for offentligørrelse, formidling og vidensdeling
Resultaterne i arbejdspakke 1 vil blive publiceret i en faglig artikel på VSP´s hjemmeside med link til VFL og UHF. Faremarksmanualerne udarbejdet i arbejdspakke 2 vil blive lagt ud som elektroniske håndbogsblade i "Håndbog for økologisk svinehold"(www.landbrugsinfo.dk/oekologi/svin) og i "Viden til staldgangen"(www.vsp.lf.dk).

Resultaterne formidles herudover på demonstrationsdage, faglige temadage, via trykte og elektroniske manualer, artikler i Landbrugsavisen, Økologi og Erhverv, Magasinet Svin, Udviklingscentrets hjemmeside m. fl.

 

Generelt
Projektet omtales i hele forløbet på Udviklingscentrets hjemmeside: www.udviklingscenter.com der løbende opdateres med tekst og billeder – og i januar 2015 med den til Svineafgiftsfonden indsendte slutrapport.